Rezervace

Vaše rezervace je dobrým krokem k dobrodružství plnému péče o sebe. Zarezervujte si svůj časový úsek pro cvičení, relaxaci a jiné služby.


   Rezervovat

Storno podmínky

Zrušení lekce z jakéhokoliv důvodu MÉNĚ NEŽ 30 hodin před začátkem lekce je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 100%. Je možné za sebe poslat náhradníka. Permanentka na 10 lekcí je platná 6 měsíců od první absolvované lekce.

Zrušení lekce

V případě nenaplnění kapacity lekce (minimálně 2 lidé), bude lekce automaticky zrušena. Informováni budete prostřednictvím emailu.

Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1. Návštěvník Tělárny Kříž je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2. Zrušení lekce z jakéhokoliv důvodu MÉNĚ NEŽ 30 hodin před začátkem lekce je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 100%. Je možné za sebe poslat náhradníka.

3. Permanentka na 10 lekcí je platná 6 měsíců od první absolvované lekce.

4. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní Tělárny Kříž pouze za přítomnosti lektora a dle jeho instrukcí nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.

5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Tělárna Kříž ani žádný ze zde působících lektorů, masérů a terapeutů (dále jen personál) žádnou zodpovědnost.

6. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit personálu.

7. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností.

8. V Tělárně Kříž platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

9. Do všech prostor Tělárny Kříž je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

10. V případě nevhodného chování v prostorách Tělárny Kříž nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z Tělárny Kříž vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu Tělárny Kříž.

11. Do Tělárny Kříž platí zákaz vstupu se zvířaty.

12. Děti se v Tělárně Kříž pohybují pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. Vyjma dětí účastnících se placené cvičební lekce.

13. Zakazuje se pod pokutou až 50.000 Kč filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor Tělárny Kříž bez předchozího souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

15. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 500 Kč jako náklady za výměnu zámku.

16. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. V celém prostoru Tělárny Kříž je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi. V tělocvičně se cvičí na boso a v ostatních prostorách je možné použít vlastní přezůvky. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Tělárny Kříž.

17. Boty se uloží ihned při vstupu do Tělárny Kříž do určených botníků. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk, které jsou uzamykatelné.

18. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je každý povinen uložit a uzamčít do uzamykatelné skříňky a klíč si vzít s sebou do tělocvičny. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

19. V případě krádeže bezprostředně ohlaste personálu poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

20. Je zakázáno si ponechávat klíče od šatných skříněk při odchodu mimo prostory Tělárny Kříž.

21. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

22. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky Tělárny Kříž, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

23. V případě zjištění jakéhokoli poškození nářadí a náčiní je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit personálu.